Περίπου το 1/3 των ανδρών σε αναπαραγωγική ηλικία είναι καπνιστές. Τα συμβατικά τσιγάρα περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς για το σπέρμακαι έχουν συνδεθεί με:

  • Μείωση του αριθμού, της κινητικότητας και της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων
  • Υψηλά ποσοστά κατάτμησης DNA
  • Υψηλό οξειδωτικό στρες
  • Διαταραχές σε επίπεδο ορμονών
  • Δημιουργία χρωμοσωμικών βλαβών
  • Καθυστέρηση επιτυχούς σύλληψης
  • Αυξημένη πιθανότητα αποβολής

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου αποτελεί πιο υγιεινή συνήθεια για την ποιότητα του σπέρματος. Oρισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου δύναται να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος και τη διαδικασία της σπερματογένεσης, καθώς περιέχει νικοτίνη και προπυλενογλυκόλη. Αντίθετα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής μελέτες που να συνδέουν τις συσκευές θέρμανσης καπνού με υποβάθμιση της ποιότητας του σπέρματος.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε πρώην καπνιστές, οι επιπτώσεις του καπνίσματος στις παραμέτρους του σπέρματος πιθανώς να είναι μερικώς αναστρέψιμες. Υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες στις οποίες οι παράμετροι του σπέρματος πρώην καπνιστών και μη καπνιστών δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, ενώ σε εξεταζόμενους που διέκοψαν το κάπνισμα σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος. Τέλος, έχει βρεθεί ότι όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα από τη διακοπή του καπνίσματος, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Συμπερασματικά, συνίσταται διακοπή ή αποχή από το κάπνισμα (με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τσιγάρο) για τη διασφάλιση της ποιότητας του σπέρματοςκαι κατ’ επέκταση της γονιμοποιητικής ικανότητας.